071 522 11 10
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Ondersteuning

Ondersteuning

Wij streven ernaar ieder kind het onderwijs te bieden dat recht doet aan zijn of haar mogelijkheden (Passend Onderwijs). Dat willen wij doen in goede samenwerking met ouders. De leerkracht organiseert het onderwijs zo, dat er binnen de groep ruimte is om kinderen met verschillende onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden/lesgeven. Hierbij wordt de leerkracht ondersteund door de intern begeleider. Soms is het nodig dat er extra ondersteuning geboden wordt. De leerkracht en intern begeleider gaan dan, in samenwerking met ouders en kind, in kaart brengen welke onderwijsbehoeften het kind heeft. De vraag die centraal staat in de begeleiding die wij kunnen bieden is:

“op welke wijze kunnen wij ervoor zorgen dat het kind zich blijft ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden op zo’n manier dat het welbevinden van het kind en de groep waarin het kind zit voldoende gewaarborgd zijn?”.  In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning op De Springplank geboden kan worden.

Interne begeleiding

De coördinatie van de ondersteuning (interne begeleiding) is in handen van de intern begeleiders, Sandra van Meggelen (groepen 1-2) en Jacqueline Peels (groep 3 t/m 8) en worden hierbij bijgestaan door Minke Walraven. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het realiseren van passend onderwijs in de groep en in de school. Hierbij horen o.a. het observeren en bespreken van klassensituaties gericht op het kind, de groep en het handelen van de leerkracht en het bespreken van de toetsresultaten. Ook taken als het opstellen van beleid ten aanzien van de ondersteuning (protocollen, o.a. met betrekking tot dyslexie of dyscalculie, plusleerlingen etc.) en het onderhouden van contacten met de externe zorgverleners behoren tot het takenpakket van de intern begeleider.

U kunt als ouders met uw vragen en zorgen rondom uw kind terecht bij de leerkracht en de intern begeleiders. Vaak is het prettig als de communicatie hierover eerst via de leerkracht verloopt.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Om de ontwikkelingen van een kind goed te kunnen volgen, verzamelen we gegevens van alle leerlingen. Dit gebeurt door goed te kijken naar uw kind (observeren), vragenlijsten in te vullen en het afnemen van toetsen waarmee vorderingen en/of stagnaties worden gesignaleerd. De gegevens van de leerlingen worden systematisch bijgehouden door de leerkracht, de IB-er en de directie. Alle toetsuitslagen, verslagen en observaties worden bewaard in een (digitaal) dossier. Deze dossiers worden alleen na toestemming van de ouders of verzorgers aan derden verstrekt.

Ondersteuningscyclus

Wij hanteren een duidelijke cyclus als het gaat om het bieden van ondersteuning en begeleiding aan kinderen. Hieronder volgt de beschrijving van een dergelijke cyclus.

Aan het einde van het schooljaar vindt er een gedegen overdracht tussen de oude en nieuwe leerkracht van uw kind plats waarbij alle belangrijke gegevens worden doorgegeven. Aan de start van het nieuwe schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat voor u en uw kind het komende jaar van belang is. Sinds schooljaar 2019-2020 vinden er ook kindgesprekken plaats bij de start van het schooljaar. Wanneer de leerkracht met uw kind aan het werk gaat, verzamelt hij of zij gegevens over u kind door middel van observaties, toetsen en gesprekken. Op basis van deze gegevens bepaalt de leerkracht hoe hij/zij uw kind het beste kan ondersteunen. Sommige kinderen hebben veel instructie (uitleg) nodig, andere kinderen willen en kunnen juist veel sneller zelfstandig aan het werk. Soms kan een kind meer uitdaging aan in het werk, soms voldoet het basisprogramma. De keuzes die de leerkracht maakt, worden ten minste twee keer per jaar in groepsbesprekingen met de intern begeleider besproken. Wanneer de leerkracht twijfels heeft over de juiste aanpak voor een kind, wordt dat tussentijds met de intern begeleider en met u als ouder in een leerlingbespreking besproken. Als uit dit overleg blijkt dat er meer of andere begeleiding nodig is, kan er beroep worden gedaan op externe ondersteuning. Ook hierbij wordt u als ouder betrokken. In onderstaande teksten vindt u nadere informatie over de onderdelen van de zorgcyclus.

Door de rapportbesprekingen die drie keer per jaar plaatsvinden en waarbij uw kind ook een rapport meekrijgt, blijft u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het ook belangrijk dat u de leerkracht zelf benadert als u vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Groepsbespreking

Tenminste twee keer per jaar bespreekt de intern begeleider samen met de groepsleerkracht de groep aan de hand van het groepsplan. In het groepsplan heeft de leerkracht beschreven hoe het onderwijs in de groep aan alle leerlingen, met verschillende onderwijsbehoeften, is georganiseerd. Naast de vragen op groepsniveau staan in de groepsbespreking ook de volgende vragen centraal:

Zit het kind lekker in zijn/haar vel?

Is het kind voldoende gegroeid, presteert het naar verwachting?

Zijn er geen hiaten in de leerstof ontstaan?

Op basis van bovenstaande vragen wordt het aanbod in de groep voor de leerlingen aangepast of gecontinueerd.

Leerlingbespreking

Soms is er meer ondersteuning voor een leerling nodig. Tijdens de leerlingbespreking bespreken de leerkracht en IB-er het plan van aanpak om de juiste ondersteuning aan de leerling te kunnen bieden. Ouders en leerlingen worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. Eventueel aanvullende ondersteuning in de groep wordt beschreven in een aanvullend handelingsplan/ontwikkelingsplan. Ook wordt de besproken informatie in het dossier van de leerling verwerkt.

Ondersteuningsteambespreking

Soms is het voor de leerkracht, de intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning gewenst is of kan de ondersteuning niet zonder hulp van buitenaf worden gerealiseerd. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Betrokken hierbij zijn de adviseur passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De adviseur passend onderwijs kent de weg naar mogelijke beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei -en opvoedondersteuning. Andere deskundigen die aanwezig kunnen zijn bij bespreking in een ondersteuningsteam zijn de leerkracht, de directeur, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar, eigen hulpverleners van het kind of de ouders, de wijkagent etc. De intern begeleider is evenals de ouders altijd aanwezig.

Doel van het ondersteuningsteam is te onderzoeken welke ondersteuning het beste bij de behoefte van het kind past en af te spreken op welke wijze deze zal worden uitgevoerd. Dit wordt arrangeren genoemd.

Eigen lijn, ontwikkelingsperspectief

Wanneer een leerling het programma van de basisvakken niet kan volgen vanwege leerproblemen, kan er voor dit kind voor de betreffende vakken een aangepast programma worden gemaakt. Het kind volgt dan een eigen leerlijn met eigen doelen. Wij noemen dit een ontwikkelingsperspectief.

Verwijzing naar gespecialiseerd onderwijs

Wanneer school en ouders in gesprek met elkaar tot de conclusie zijn gekomen dat de school niet (meer) kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind, bestaat de mogelijkheid om het kind aan te melden voor een school voor speciaal (basis)onderwijs. De procedure om tot verwijzing te komen, wordt samen met de intern begeleider uitgevoerd.

Het samenwerkingsverband

Onze school valt, samen met alle scholen uit de regio Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braasem, Oegstgeest en Wassenaar, onder het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Regio Leiden. Samen zorgen de scholen dat er voor ieder kind passend onderwijs kan worden gerealiseerd. De afspraken die voor de gehele regio gelden, staan beschreven in het ondersteuningsplan. In dit plan staat ook beschreven hoe regulier en speciaal onderwijs samenwerken. De website www.pporegioleiden.nl geeft u veel informatie over alles wat het samenwerkingsverband voor u, de leerlingen en de scholen kan betekenen.

Ouders en leerkrachten kunnen invloed uitoefenen op de inhoud van het ondersteuningsplan via de ondersteuningsplanraad (OPR). Deze speciale medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Op de website www.pporegioleiden.nl vindt u meer informatie over de OPR.

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.